กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

สายตรงผู้อำนวยการ


นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา
ผู้อำนวยการ กองคลัง
โทรศัพท์ 053776000 ต่อ 1817

วิสัยทัศน์

กองคลังเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และตรวจสอบได้

Mission

พันธกิจ

งานบริหารจัดการ

ดำเนินงานบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีธรรมาภิบาล

งานรับ-จ่ายเงิน

ดำเนินงานรับ-จ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ

งานจัดทำบัญชี

ดำเนินงานจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี

งานจัดหาพัสดุ

ดำเนินงานจัดหา และควบคุมพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Publication

เอกสารเผยแพร่

โครงสร้างหน่วยงาน

บุคลากร

ระบบสารสนเทศ

รายงานการเบิกจ่ายฯ (3DGF) รายงานสำหรับผู้บริหาร (3DGF) ติดตามเอกสาร (ระบบภายใน) แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา