กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคลากร

 • ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
  อธิการบดี
 • รศ.ดร. ไพโรจน์ ด้วงนคร
  รองอธิการบดี
 • นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา
  ผู้อำนวยการ กองคลัง
งานบริหารงานทั่วไป
 • นางสาวณัฐรินีย์ วงศ์หงษ์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  โทร. 1725
 • นางกุลธิดา อินทร์ไชย
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  งานธุรการ
  โทร. 1725
 • นายทรงชัย แซ่เติน
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  งานระบบสารสนเทศ
  โทร. 1721
งานการเงิน
 • นางสุภัคสมร สำนัก
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  หัวหน้างานการเงิน
  โทร. 1723
 • นางสาวพจมาลย์ วรรณคำ
  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  งานเงินเดือน
  โทร. 1723
 • นางอรทัย เป็กธนู
  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1723
 • นางอรทัย สว่างรัตน์
  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1723
 • นายภัทราวุธ โพธิ์แก้ว
  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  งานจ่ายเช็ค
  โทร. 1724
 • นายณัฐปฤต ใจยา
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  งานจ่ายเช็ค
  โทร. 1724
 • นายเขษมศักดิ์ น่อศรี
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  งานรับเงิน
  โทร. 1727
งานบัญชี
 • นายธวัชชัย แก้วอินตา
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  หัวหน้างานบัญชี
  โทร. 1721
 • นางสาวผุสรัตน์ เตชะสิงห์
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  งานบัญชี
  โทร. 1721
 • นายอธิษฐวัชช์ เตชะวรดิฐสกุล
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  งานบัญชี
  โทร. 1721
งานพัสดุ
 • นางสาวศิริวรรณ จันตาวงค์
  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
  หัวหน้างานพัสดุ
  โทร. 1726
 • นางสาวโชติกา ปัญญาวงค์
  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
  งานตรวจเอกสาร / ข้อมูลผู้ขายงบแผ่นดิน
  โทร. 1726
 • นายกฤษณพงศ์ ดัสกรเดชา
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  งานจัดหาพัสดุ
  โทร. 1725
 • นายไกรฤทธิ์ ฟูเทพ
  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
  งานทะเบียนและควบคุมครุภัณฑ์
  โทร. 1725
 • นายสมศักดิ์ หน่อแสน
  นักวิชาการพัสดุ
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1726
 • นายฐิติพงษ์ เพิ่มทองคำ
  นักวิชาการพัสดุ
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1726

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา