กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ
# รายการ
[1] คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ( 9)
[2] คู่มือการเบิก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉบับ Pocket Book ( 6)
[3] คู่มือปฏิบัติงานการเงิน ธันวาคม 2566 ( 228)
[4] คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ธันวาคม 2566 ( 185)
[5] คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ( 296)
[6] คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข) ( 284)
[7] คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ( 205)
[8] คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ( 183)
[9] การขอเปิดบัญชีธนาคารใหม่ในนามมหาวิทยาลัย ( 1133)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา