กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 129 รายการ
# รายการ
[1] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ( 141)
[2] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ( 93)
[3] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( 368)
[4] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ( 165)
[5] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 396)
[6] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 250)
[7] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( 286)
[8] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566 ( 669)
[9] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ( 710)
[10] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 673)
[11] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ( 625)
[12] รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 832)
[13] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ( 856)
[14] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 1030)
[15] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ( 758)
[16] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 858)
[17] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 790)
[18] เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุญาตให้ชำระเงินค่าเทอม 2/2564 ได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ( 350)
[19] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 945)
[20] การขอเปิดบัญชีธนาคารใหม่ในนามมหาวิทยาลัย ( 956)
[21] ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( 1948)
[22] เรื่อง ขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ( 257)
[23] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 443)
[24] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 351)
[25] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( 236)
[26] ประกาศ แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2565 ( 214)
[27] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ( 2013)
[28] ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ( 152)
[29] ประกาศ 26/2564 เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 2272)
[30] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 2297)
[31] ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 ( 145)
[32] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 9 มิ.ย. 2564 ( 388)
[33] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ( 366)
[34] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 1144)
[35] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 909)
[36] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ( 536)
[37] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ( 655)
[38] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 382)
[39] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 336)
[40] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 283)
[41] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 236)
[42] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 278)
[43] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 262)
[44] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 262)
[45] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 317)
[46] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 336)
[47] ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 262)
[48] ประกาศการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 298)
[49] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ 398/2563 ( 311)
[50] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) ( 333)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 129 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา