กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 132 รายการ
# รายการ
[1] ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๖๔๗๘ เลขที่ ๓ - ๕ จำนวน ๓ ฉบับ ( 25)
[2] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ( 39)
[3] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 339)
[4] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ( 251)
[5] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ( 160)
[6] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( 585)
[7] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ( 218)
[8] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 548)
[9] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 394)
[10] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( 336)
[11] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566 ( 713)
[12] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ( 839)
[13] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 722)
[14] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ( 662)
[15] รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 914)
[16] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ( 918)
[17] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 1131)
[18] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ( 792)
[19] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 907)
[20] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 826)
[21] เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุญาตให้ชำระเงินค่าเทอม 2/2564 ได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ( 394)
[22] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 983)
[23] การขอเปิดบัญชีธนาคารใหม่ในนามมหาวิทยาลัย ( 1030)
[24] ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( 2251)
[25] เรื่อง ขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ( 296)
[26] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 485)
[27] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 486)
[28] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( 270)
[29] ประกาศ แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2565 ( 247)
[30] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ( 2122)
[31] ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ( 182)
[32] ประกาศ 26/2564 เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 2362)
[33] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 2384)
[34] ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 ( 173)
[35] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 9 มิ.ย. 2564 ( 421)
[36] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ( 399)
[37] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 1180)
[38] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 909)
[39] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ( 570)
[40] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ( 693)
[41] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 418)
[42] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 375)
[43] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 321)
[44] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 266)
[45] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 308)
[46] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 293)
[47] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 291)
[48] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 357)
[49] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 427)
[50] ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 292)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 132 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา