กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 133 รายการ
# รายการ
[1] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ( 1073)
[2] ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๖๔๗๘ เลขที่ ๓ - ๕ จำนวน ๓ ฉบับ ( 1414)
[3] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ( 1406)
[4] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 1956)
[5] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ( 1714)
[6] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ( 1547)
[7] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( 2037)
[8] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ( 1585)
[9] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 1987)
[10] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 1837)
[11] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( 685)
[12] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566 ( 740)
[13] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ( 910)
[14] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 752)
[15] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ( 706)
[16] รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 952)
[17] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ( 1296)
[18] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 1230)
[19] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ( 811)
[20] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 942)
[21] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 857)
[22] เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุญาตให้ชำระเงินค่าเทอม 2/2564 ได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ( 428)
[23] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 1342)
[24] การขอเปิดบัญชีธนาคารใหม่ในนามมหาวิทยาลัย ( 1133)
[25] ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( 3938)
[26] เรื่อง ขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ( 325)
[27] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 517)
[28] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 533)
[29] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( 295)
[30] ประกาศ แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2565 ( 271)
[31] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ( 2166)
[32] ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ( 220)
[33] ประกาศ 26/2564 เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 2409)
[34] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 2433)
[35] ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 ( 204)
[36] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 9 มิ.ย. 2564 ( 447)
[37] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ( 426)
[38] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 1210)
[39] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 909)
[40] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ( 597)
[41] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ( 716)
[42] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 457)
[43] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 414)
[44] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 353)
[45] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 296)
[46] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 337)
[47] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 326)
[48] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 334)
[49] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 398)
[50] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 468)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 133 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา