กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานเผยแพร่

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ
# รายการ
[1] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ( 12)
[2] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ( 261)
[3] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ( 815)
[4] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ( 867)
[5] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ( 735)
[6] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ( 342)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา