กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 110 รายการ
# รายการ
[1] รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 26)
[2] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ( 24)
[3] รายงานสรุปผลการซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 19)
[4] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ( 39)
[5] ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๖๔๗๘ เลขที่ ๓ - ๕ จำนวน ๓ ฉบับ ( 46)
[6] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567 ( 35)
[7] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ( 63)
[8] แผนจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน 2567 ( 48)
[9] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2566 ( 45)
[10] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2566 ( 50)
[11] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2566 ( 59)
[12] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2566 ( 57)
[13] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2566 ( 60)
[14] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2566 ( 49)
[15] แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ( 142)
[16] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ( 154)
[17] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เม.ย. 2566 - ก.ย. 2566 ( 67)
[18] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 282)
[19] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566 ( 251)
[20] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2566 ( 226)
[21] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ( 229)
[22] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2565 ( 216)
[23] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2565 ( 228)
[24] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2565 ( 225)
[25] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566 ( 244)
[26] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ( 281)
[27] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 875)
[28] แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 800)
[29] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ( 244)
[30] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2565 ( 249)
[31] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2565 ( 214)
[32] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2565 ( 281)
[33] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ( 936)
[34] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมำณ 2566 ( 695)
[35] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ( 709)
[36] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565 ( 803)
[37] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2565 ( 706)
[38] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565 ( 688)
[39] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ( 712)
[40] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565 ( 742)
[41] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( 836)
[42] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565 ( 782)
[43] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ( 758)
[44] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2564 ( 808)
[45] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2564 ( 763)
[46] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2564 ( 736)
[47] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ( 829)
[48] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 993)
[49] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ( 710)
[50] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 ( 952)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 110 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา