กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 51 ถึง 100 จากทั้งหมด 132 รายการ
# รายการ
[51] ประกาศการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 339)
[52] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ 398/2563 ( 353)
[53] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) ( 369)
[54] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ) ( 69)
[55] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 50)
[56] ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ( 382)
[57] ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 444)
[58] รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2562 ( 748)
[59] ขยายกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 ( 331)
[60] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ( 387)
[61] ขยายประกาศกำหนดการชำระเงินภาคเรียนที่2/2562 ( 361)
[62] กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ( 339)
[63] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ( 362)
[64] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ( 371)
[65] รายงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี) ( 624)
[66] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ( 388)
[67] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ( 226)
[68] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ( 272)
[69] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ( 304)
[70] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ( 50)
[71] กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( 0)
[72] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 11 ก.พ. 2562 ( 0)
[73] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 222)
[74] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 233)
[75] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 247)
[76] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ ( 252)
[77] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( 229)
[78] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ( 247)
[79] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปรัญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ( 254)
[80] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 229)
[81] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 233)
[82] สรุปรายการครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 245)
[83] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ( 339)
[84] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 1 รายการ ( 229)
[85] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ( 217)
[86] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกาา 2560 ( 224)
[87] กำหนดการชำระเงินค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ( 223)
[88] กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ( 240)
[89] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 216)
[90] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 219)
[91] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 216)
[92] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 224)
[93] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ( 222)
[94] กำหนดการชำระเงินค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ( 230)
[95] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ( 224)
[96] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 229)
[97] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 215)
[98] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 24 พ.ย. 2560 ( 225)
[99] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 3 รายการ 24 พ.ย. 2560 ( 232)
[100] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 218)
แสดงรายการที่ 51 ถึง 100 จากทั้งหมด 132 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา