กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 132 รายการ
# รายการ
[1] ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๖๔๗๘ เลขที่ ๓ - ๕ จำนวน ๓ ฉบับ ( 361)
[2] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ( 375)
[3] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 844)
[4] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ( 628)
[5] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ( 481)
[6] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( 948)
[7] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ( 541)
[8] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 899)
[9] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 745)
[10] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( 674)
[11] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566 ( 728)
[12] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ( 872)
[13] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 739)
[14] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ( 686)
[15] รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 938)
[16] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ( 956)
[17] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 1179)
[18] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ( 804)
[19] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 927)
[20] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 845)
[21] เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุญาตให้ชำระเงินค่าเทอม 2/2564 ได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ( 414)
[22] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 1002)
[23] การขอเปิดบัญชีธนาคารใหม่ในนามมหาวิทยาลัย ( 1091)
[24] ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( 2698)
[25] เรื่อง ขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ( 312)
[26] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 503)
[27] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 510)
[28] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( 285)
[29] ประกาศ แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2565 ( 260)
[30] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ( 2148)
[31] ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ( 209)
[32] ประกาศ 26/2564 เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 2388)
[33] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 2409)
[34] ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 ( 190)
[35] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 9 มิ.ย. 2564 ( 435)
[36] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ( 413)
[37] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 1193)
[38] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 909)
[39] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ( 585)
[40] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ( 705)
[41] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 442)
[42] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 395)
[43] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 338)
[44] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 281)
[45] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 323)
[46] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 310)
[47] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 311)
[48] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 379)
[49] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 449)
[50] ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 305)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 132 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา