กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายการแบบฟอร์มต่างๆ

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16 รายการ
# รายการ
[1] แบบฟอร์ม ชดเชยค่าน้ำมันรถส่วนตัว (บก 4231) ( 86)
[2] แบบฟอร์ม ค่ารถประจำทางและรถรับจ้าง (บก 4231) ( 86)
[3] ตัวอย่าง งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน ( 101)
[4] แบบฟอร์ม โครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2566 ( ระยะยาว ) ( 592)
[5] แบบฟอร์ม โครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2566 ( ระยะสั้น ) ( 585)
[6] แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอน (Internet Banking) ( 615)
[7] รวมแบบฟอร์มการเงิน ( 820)
[8] แบบฟอร์มแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.01 ( 870)
[9] บันทึกข้อความ ขอเพิ่มผู้ใช้งานระบบ ( 585)
[10] แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ( 840)
[11] ฝังบัญชี ปี 2560 ( 933)
[12] คำร้องขอคัดสำเนาใบเสร็จรับเงิน ( 1456)
[13] คำร้องขอชำระเงินหลังกำหนด ( 658)
[14] คำร้องทั่วไป ( 737)
[15] คำร้องขอเงินคืน 15% ( 647)
[16] คำร้องขอเงินคืน 20% ( 687)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา