กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายการแบบฟอร์มต่างๆ

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19 รายการ
# รายการ
[1] หลักฐานเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย งบประมาณแผ่นดิน ( 1032)
[2] แบบฟอร์มแจ้งรับเงินด้วยวิธีการโอน (นิติบุคคล) ( 1047)
[3] แบบฟอร์มแจ้งรับเงินด้วยวิธีการโอน (ร้านค้า-บุคคลทั่วไป) ( 1044)
[4] แบบฟอร์มแจ้งรับเงินด้วยวิธีการโอน (บุคลากร) ( 1034)
[5] แบบฟอร์ม ชดเชยค่าน้ำมันรถส่วนตัว (บก 4231) ( 1123)
[6] แบบฟอร์ม ค่ารถประจำทางและรถรับจ้าง (บก 4231) ( 1197)
[7] ตัวอย่าง งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน ( 1143)
[8] แบบฟอร์ม โครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2566 ( ระยะยาว ) ( 1614)
[9] แบบฟอร์ม โครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2566 ( ระยะสั้น ) ( 1596)
[10] รวมแบบฟอร์มการเงิน ( 1935)
[11] แบบฟอร์มแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.01 ( 1911)
[12] บันทึกข้อความ ขอเพิ่มผู้ใช้งานระบบ ( 1614)
[13] แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ( 1891)
[14] ฝังบัญชี ปี 2560 ( 1960)
[15] คำร้องขอคัดสำเนาใบเสร็จรับเงิน ( 2994)
[16] คำร้องขอชำระเงินหลังกำหนด ( 1672)
[17] คำร้องทั่วไป ( 1777)
[18] คำร้องขอเงินคืน 15% ( 1688)
[19] คำร้องขอเงินคืน 20% ( 1743)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา