กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 101 รายการ
# รายการ
[1] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ( 742)
[2] ประกาศ 26/2564 เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 723)
[3] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 900)
[4] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 9 มิ.ย. 2564 ( 167)
[5] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ( 143)
[6] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 213)
[7] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 890)
[8] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ( 306)
[9] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ( 422)
[10] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 95)
[11] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 87)
[12] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 63)
[13] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 42)
[14] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 62)
[15] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 44)
[16] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 34)
[17] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 41)
[18] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 43)
[19] ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 40)
[20] ประกาศการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 33)
[21] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ 398/2563 ( 61)
[22] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) ( 78)
[23] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ) ( 50)
[24] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 42)
[25] ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ( 59)
[26] ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 58)
[27] รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2562 ( 291)
[28] ขยายกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 ( 86)
[29] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ( 89)
[30] ขยายประกาศกำหนดการชำระเงินภาคเรียนที่2/2562 ( 104)
[31] กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ( 85)
[32] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ( 103)
[33] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ( 113)
[34] รายงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี) ( 257)
[35] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ( 77)
[36] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ( 22)
[37] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ( 21)
[38] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 ( 24)
[39] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ( 43)
[40] กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( 0)
[41] กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 11 ก.พ. 2562 ( 0)
[42] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 20)
[43] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 20)
[44] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 21)
[45] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ ( 21)
[46] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( 18)
[47] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ( 20)
[48] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปรัญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ( 20)
[49] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 16)
[50] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2561 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 19)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 101 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา