กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 120 รายการ
# รายการ
[1] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 26)
[2] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ( 21)
[3] รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 178)
[4] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ( 220)
[5] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 317)
[6] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ( 211)
[7] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 277)
[8] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 218)
[9] เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุญาตให้ชำระเงินค่าเทอม 2/2564 ได้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ( 236)
[10] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 289)
[11] การขอเปิดบัญชีธนาคารใหม่ในนามมหาวิทยาลัย ( 258)
[12] ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( 857)
[13] เรื่อง ขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ( 139)
[14] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 307)
[15] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 186)
[16] ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( 134)
[17] ประกาศ แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2565 ( 109)
[18] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ( 1248)
[19] ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ( 45)
[20] ประกาศ 26/2564 เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 1463)
[21] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 1496)
[22] ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 ( 43)
[23] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 9 มิ.ย. 2564 ( 282)
[24] เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ( 261)
[25] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 545)
[26] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ( 908)
[27] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ( 431)
[28] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ระดับปริญญาตรี สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ( 544)
[29] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 238)
[30] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 200)
[31] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 174)
[32] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 133)
[33] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 176)
[34] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 159)
[35] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 156)
[36] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 172)
[37] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 153)
[38] ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ( 150)
[39] ประกาศการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 167)
[40] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ 398/2563 ( 195)
[41] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) ( 192)
[42] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ) ( 69)
[43] กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 50)
[44] ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ( 151)
[45] ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 172)
[46] รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2562 ( 542)
[47] ขยายกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 ( 203)
[48] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ( 242)
[49] ขยายประกาศกำหนดการชำระเงินภาคเรียนที่2/2562 ( 224)
[50] กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ( 199)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 120 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา