* แสดงรายการและกรอกข้อมูลได้เฉพาะแบบฟอร์มที่ยังไม่เลยกำหนดเท่านั้น