กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายการแบบฟอร์มต่างๆ

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16 รายการ
# รายการ
[1] แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอน (Internet Banking) ( 1)
[2] รวมแบบฟอร์มการเงิน ( 102)
[3] คู่มือปฏิบัติงานการเงิน 2564 ( 645)
[4] คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ( 75)
[5] คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข) ( 78)
[6] คู่มือปฏิบัติงานการเงิน พฤศจิกายน 2562 ( 137)
[7] คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ พฤศจิกายน 2562 ( 123)
[8] แบบฟอร์มแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.01 ( 245)
[9] บันทึกข้อความ ขอเพิ่มผู้ใช้งานระบบ ( 1)
[10] แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ( 257)
[11] ฝังบัญชี ปี 2560 ( 341)
[12] คำร้องขอคัดสำเนาใบเสร็จรับเงิน ( 110)
[13] คำร้องขอชำระเงินหลังกำหนด ( 83)
[14] คำร้องทั่วไป ( 98)
[15] คำร้องขอเงินคืน 15% ( 69)
[16] คำร้องขอเงินคืน 20% ( 77)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา