กรุณารอสักครู่

ขณะนี้กำลังย้ายไปที่เว็บ >>> http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document/2564/คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข).pdf