ช่องทางติดต่อ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี


Login
หน้าเว็บไซต์ระบบ การเงินและพัสดุ
3DGF
ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ
PDF
โปรแกรมแปลงเอกสาร Word เป็น PDF
สถิติ
สถิติ
การให้บริการตามช่วงระยะเวลา
กองคลังเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และตรวจสอบได้