ช่องทางติดต่อ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี


Login
หน้าเว็บไซต์ระบบ การเงินและพัสดุ
3DGF
ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ
PDF
โปรแกรมแปลงเอกสาร Word เป็น PDF
สถิติ
สถิติ
การให้บริการตามช่วงระยะเวลา


 

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี
ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
รองอธิการบดี
นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา
ผู้อำนวยการ กองคลัง
 

คลิกที่รูปภาพ เพื่อให้คะแนนความพึงพอใจ

 • นางสมร โพธิจิตร
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  โทร. 1722
 • นางกุลธิดา อินทร์ไชย
  งานธุรการ
  โทร. 1725
 • นายทรงชัย แซ่เติน
  งานระบบสารสนเทศ
  โทร. 1721
 • นางสุภัคสมร สำนัก
  หัวหน้างานการเงิน
  โทร. 1723
 • นางดรุณี พิมสาร
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1722
 • นางสาวพจมาลย์ วรรณคำ
  งานเงินเดือน
  โทร. 1723
 • นางอรทัย เป็กธนู
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1723
 • นางอรทัย สว่างรัตน์
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1723
 • นายณัฐปฤต ใจยา
  งานรับเงิน
  โทร. 1727
 • นายภัทราวุธ โพธิ์แก้ว
  งานจ่ายเช็ค
  โทร. 1724
 • นายพีรวัส สุภาวะ
  งานจ่ายเช็ค
  โทร. 1724
 • นายธวัชชัย แก้วอินตา
  หัวหน้างานบัญชี
  โทร. 1721
 • นางสาววิไลลักษณ์ วงค์ชัย
  งานบัญชี
  โทร. 1721
 • นางสาวผุสรัตน์ เตชะสิงห์
  งานบัญชี
  โทร. 1721
 • นางสาวศิริวรรณ จันตาวงค์
  หัวหน้างานพัสดุ
  โทร. 1726
 • นางสาวณัฐรินีย์ วงศ์หงษ์
  ตรวจเอกสารซื้อจ้าง / งานจัดหาพัสดุ
  โทร. 1725
 • นางสาวโชติกา ปัญญาวงค์
  งานตรวจเอกสาร / ข้อมูลผู้ขายงบแผ่นดิน
  โทร. 1726
 • นายกฤษณพงศ์ ดัสกรเดชา
  งานจัดหาพัสดุ
  โทร. 1725
 • นายไกรฤทธิ์ ฟูเทพ
  งานทะเบียนและควบคุมครุภัณฑ์
  โทร. 1725
 • นายสมศักดิ์ หน่อแสน
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1726