ช่องทางติดต่อ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี


Login
หน้าเว็บไซต์ระบบ การเงินและพัสดุ
3DGF
ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ
PDF
โปรแกรมแปลงเอกสาร Word เป็น PDF
สถิติ
สถิติ
การให้บริการตามช่วงระยะเวลา
1. ดำเนินงานรับ-จ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
2. ดำเนินงานจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี
3. ดำเนินงานจัดหา และควบคุมพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
4. ดำเนินงานบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีธรรมาภิบาล