Login
หน้าเว็บไซต์ระบบ การเงินและพัสดุ
PDF
โปรแกรมสำหรับเปิดเอกสาร PDF
PDF
โปรแกรมแปลงเอกสาร Word เป็น PDF

สถิติ

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  • อัตลักษณ์ของนักศึกษา : "ความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตใจสาธารณะ"
  • เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : "การต่อต้านยาเสพติด และการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวโครงการพระราชดำริ"
ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย