Login
หน้าเว็บไซต์ระบบ การเงินและพัสดุ
PDF
โปรแกรมสำหรับเปิดเอกสาร PDF
PDF
โปรแกรมแปลงเอกสาร Word เป็น PDF

สถิติ

 
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
รองอธิการบดี
นางสาว พรรณี ศรีสงคราม
ผอ.กองคลัง
 

 

 • นางณัฐรินีย์ สิงห์ทอง
  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
  โทร. 1725
 • นายกฤษณพงศ์ ดัสกรเดชา
  งานธุรการ
  โทร. 1725
 • นายทรงชัย แซ่เติน
  งานระบบคอมพิวเตอร์
  โทร. 1721
 • นางดรุณี พิมสาร
  หัวหน้างานการเงิน
  โทร. 1722
 • นางสมร โพธิจิตร
  งานจ่ายเช็ค
  โทร. 1724
 • นางสุภัคสมร สำนัก
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1723
 • นางสาวพจมาลย์ วรรณคำ
  งานเงินเดือน
  โทร. 1723
 • นางสาววิไลลักษณ์ วงค์ชัย
  งานรับเงิน
  โทร. 1724
 • นายณัฐปฤต ใจยา
  งานจ่ายเช็ค
  โทร. 1724
 • นางอรทัย เป็กธนู
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1723
 • นางสาวอรทัย กาบแก้ว
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1723
 • นายธวัชชัย แก้วอินตา
  งานจ่ายเช็ค
  โทร. 1724
 • นางฤทัยรัตน์ สุริยะ
  หัวหน้างานบัญชี
  โทร. 1721
 • นายภัทราวุธ โพธิ์แก้ว
  งานบัญชี
  โทร. 1721
 • นางสาวผุสรัตน์ เตชะสิงห์
  งานบัญชี
  โทร. 1721
 • นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา
  หัวหน้างานพัสดุ
  โทร. 1726
 • นางสาวโชติกา ปัญญาวงค์
  งานตรวจเอกสาร-ข้อมูลผู้ขายงบแผ่นดิน
  โทร. 1726
 • นายณัฐพล คำน้อย
  งานทะเบียนและควบคุมครุภัณฑ์
  โทร. 1726
 • นายไกรฤทธิ์ ฟูเทพ
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1725
 • นางสาวลภัสรดา แสงเพชร
  งานตรวจเอกสาร
  โทร. 1725
 • นางสาวศิริวรรณ จันตาวงค์
  งานจัดหาพัสดุ-ระบบ E-GP
  โทร. 1726