Login
หน้าเว็บไซต์ระบบ การเงินและพัสดุ
PDF
โปรแกรมสำหรับเปิดเอกสาร PDF
PDF
โปรแกรมแปลงเอกสาร Word เป็น PDF

สถิติ

กองคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐาน โดย 1. มีการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับ 2. มีการจัดระบบงานการบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน