Login
หน้าเว็บไซต์ระบบ การเงินและพัสดุ
PDF
โปรแกรมสำหรับเปิดเอกสาร PDF
PDF
โปรแกรมแปลงเอกสาร Word เป็น PDF

สถิติ

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการชำระเงินค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  • อัตลักษณ์ของนักศึกษา : "ความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตใจสาธารณะ"
  • เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : "การต่อต้านยาเสพติด และการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวโครงการพระราชดำริ"
ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ข้อมูลนี้อ้างอิงจาก :
เว็บไซต์ :: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หัวข้อ :: ระบบสารสนเทศ >> ประกาศจัดซื้อ/ประกวดราคา